RILM Abstracts of Music Literature with Full Text

วีดีโอ

RILM Abstracts of Music Literature with Full Text การปรับปรุงบรรณานุกรมงานเขียนเกี่ยวกับดนตรีทั่วโลกด้วยข้อความเต็มรูปแบบจากต้นศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน